Vés al contingut

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NO PERMET LES RECLAMACIONS PER LA PLUSVÀLUA POSTERIORS A LA SENTÈNCIA

patrimoni

Només podran reclamar la devolució els contribuents que tinguen un procediment administratiu o judicial obert amb anterioritat al 26 d’octubre de 2021.

El Tribunal Constitucional, en la seva sentència de 26 d’octubre del 2021, va declarar la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 107.1 segon paràgraf, 107.2.a) i 107.4 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març), que defineixen el mètode de quantificació de la base imposable de la plusvàlua municipal.

Després d’aquesta sentència, va quedar pendent de confirmar si el que estableix aquesta sentència podria ser aplicat retroactivament per recalcular plusvàlues ja liquidades.

El Tribunal Constitucional ho aclareix en la sentència donada a conèixer en la seva integritat aquest dimecres 3 de novembre de 2021: no es podrà reclamar la devolució de l’impost de plusvàlua anterior al 26 d’octubre de 2021, data en què el tribunal va determinar la inconstitucionalitat del sistema de càlcul del citat impost municipal.

Això vol dir que els qui no hagin impugnat la liquidació o hagin sol·licitat la rectificació abans del 26 d’octubre de 2021, no tindran dret a sol·licitar la devolució del pagament de l’impost.

Per tant, només poden reclamar la devolució els contribuents que tinguin un procediment administratiu o judicial viu en aquests moments. També, els que encara no hagin liquidat l’impost per haver rebut un immoble en herència o l’hagin venut l’últim mes.

SI DESITJA AMPLIAR INFORMACIÓ O ASSESSORAMENT SOBRE AQUEST TEMA CONTACTI AMB GABINET SALLENT per email o telèfon:
info@gabinetsallent.com · Tel. 937 297 700