Vés al contingut

RD-LLEI 5/2021 12 DE MARÇ​: LÍNIA COVID AJUDES DIRECTES A EMPRESARIS I PROFESSIONALS

Amb la finalitat de reduir l’endeutament entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021, s’han decretat ajudes directes a autònoms i empreses no financeres, la gestió de les quals, convocatòria i concessió, serà per Comunitats Autònomes:

Destinataris:

 • Domicili fiscal en territori espanyol o establiment financer en Espanya.
 • Sectors en activitats econòmiques classificades en annex I.
 • Volum d’operacions anual 2020 hagi caigut més d’un 30%, respecte a 2019.
 • Empresaris o professionals en règim d’estimació objectiva de l’IRPF.
 • Resultat en declaració de l’IRPF i base imposable de l’Impost de Societats, abans d’aplicar la Reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives, no pot ser negatiu.

Finalitat:

 • Pagament de deutes mantinguts amb Proveïdors i Creditors, financers i no financers i costos fixos, com a arrendaments, salaris, etc.
 • Pagament deute bancari, prevalent la reducció del nominal del deute amb bancari.

Quanties:

 • Màxims de 4.000 € a 200.000 €.                                                                                                                                      
 • Les persones autònomes en règim d’estimació objectiva (mòduls), podran optar a un màxim de 3000 euros.  La resta dels autònoms i empreses optaran a quanties anteriorment descrites, és a dir, màxims de 4.000 € a 200.000 €
 • Empresaris i professionals el volum d’operacions anual declarat, hagi caigut en més d’un 30% en l’any 2020 respecte a l’any 2019, l’ajuda màxima serà:
 • El 40% de la caiguda del volum d’operacions en el any 2020 respecte de l’any 2019 que superi dit 30%, en el cas d’empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació directa en la Renda de Persones Físiques, així como les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de 10 empleats.
 • El 20% de l’import de la caiguda del volum d’operacions en l’any 2020 respecte de l’any 2019 que superi dit 30%, en el cas d’entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 empleats.

Àmbit de concurrència a les ajudes:

 • Empresaris, professionals o entitats el volum d’operacions de les quals en 2020 hagi estat inferior o igual a 10 milions d’euros, i no apliquin el règim de grups en l’Impost de Societats solament podran concórrer a la convocatòria realitzada per la Comunitat Autònoma o, en el seu cas, les Ciutats de Ceuta i Melilla, en la qual se situï el seu domicili fiscal.
 • Els grups i els empresaris, professionals o entitats el volum d’operacions de les quals en 2020 hagi sigut superior a 10 milions d’euros que desenvolupin la seva activitat econòmica en més d’un territori autonòmic o en més d’una Ciutat Autònoma, podran participar en les convocatòries que es realitzin en tots els territoris en els quals operin.

Requisits i compromisos

 • Estar al corrent de pagament d’obligacions tributaries i Seguretat Social.
 • No haver sol·licitat declaració de concurs.
 • Hauran de mantenir l’activitat corresponent a les ajudes fins al 30 de juny de 2022.
 • No podran repartir dividends durant els anys 2021 i 2022.
 • No aprovar increments en les retribucions de l´alta direcció durant un període de dos anys desde l´aplicació d´alguna de les mesures.

Es començaran a gestionar a través de les Comunitats autònomes i es preveu que s´inicii el tràmit a partir de maig del 2021.

ÀMBIT LABORAL I PROFESSIONAL: PRIORITAT DE TELETREBALL ​

En cas de no ser possible el teletreball, es garantirà la flexibilitat horària per a evitar aglomeracions en hores punta així com totes les mesures necessàries de prevenció i higiene en els centres de treball que s’han seguit fins al moment: evitar la coincidència massiva en espais de treball, entrades i sortides escalonades, distàncies de seguretat, etc. Per part seva, les empreses han de proporcionar als seus treballadors els equips de protecció adequats al nivell del risc.