Vés al contingut

NOVA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ PER AL COMERÇ I SERVEIS

L’Ajuntament de Barberà del Vallès obre una nova convocatòria per a establiments comercials i de serveis afectats per la COVID-19 per l’any 2021.

Objectiu:

 • Ajuts destinats al foment i manteniment del teixit comercial al detall i dels serveis de proximitat, de l’ocupació local, i de la reobertura i adequació dels negocis.
 • La subvenció concedida, s’haurà de destinar a finançar les despeses o inversions realitzades entre l’1 de gener de 2021 i el 9 de maig de 2021, en els conceptes com:
  • Lloguers o quotes d’adquisició del local comercial.
  • Subministraments.
  • Quotes Seguretat Social de les persones promotores.
  • Costos salarials i de cotització de la Seguretat Social del personal contractat amb anterioritat a la data en què es va declarar l’estat d’alarma.
  • Les vinculades a la implantació de nous serveis o productes.
  • Per la compra d’Epis, derivades de reformes i instal·lacions d’adequació dels locals.

Inscripcions:

 • Des del dia 5 de novembre fins al 4 de desembre de 2021.

Requisits:

 • Persones físiques i jurídiques que desenvolupin activitat comercial a Barberà del Vallès.
 • Disposar d’un local comercial o de serveis amb llicència d’activitat vigent.
 • La superfície de l’establiment comercial, no pot superar els 400 m².
 • La facturació de l’establiment, durant el període objecte de subvenció, no pot haver superat el 75% del mateix període de l’any 2020.
 • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • No tenir deutes amb l’Ajuntament per cap concepte.

Quantia:

 • Pagament únic de 500 euros per establiment.

Presentació:

 • Telemàticament, mitjançant certificat digital.
 • Presencial

SI DESITJA AMPLIAR INFORMACIÓ O ASSESSORAMENT SOBRE AQUEST TEMA CONTACTI AMB GABINET SALLENT per email o telèfon:
info@gabinetsallent.com · Tel. 937 297 700