Vés al contingut

NOVA INSCRIPCIÓ PRÈVIA ALS AJUTS EXTRAORDINARIS DIRECTES PER A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL (3ª convocatòria)

Les Comunitats Autònomes, segons el Real Decret Llei 17/2021, concedeixen ajuts directes als Autònoms i Empreses afectats per la pandèmia.

  • Condició:

     – És condició necessària i imprescindible per a poder percebre l’ajut extraordinari la presentació del formulari d’inscripció prèviaposteriorment es publicarà bases, convocatòria, i publicació els atorgaments.

(l’ordre d’inscripció no es tindrà en compte per a la concessió dels ajuts).

  • Termini:

    –  Des del dia 12 de novembre de 2021 fins al dia 19 de novembre de 2021.

  • Destinació:

– Els ajuts seran destinats per al pagament de deutes a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament, meritats des d’1 de març de 2020 i 30 de setembre 2021, i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc, els pagaments a proveïdors per ordre d’antiguitat, i si és procedent, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

 – En cap cas l’ajut serà més gran que el deute acreditat.

 – Activitats econòmiques determinades, incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE).

  • Requisits:

No hagin percebut l’import màxim de l’ajut/s anterior/s, i el deute que declarin sigui complementari al ja declarat a la inscripció prèvia anterior.

– Activitat econòmica a Catalunya, en determinats sectors, durant el 2019 i 2020, i que la continuïn exercint en l’actualitat i fins 30 de juny de 2022.

 – Tenir deutes acreditats, i:

      . Que apliquin el règim d’estimació objectiva (mòduls) en l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

      . Per a la resta de professionals i empreses, grups i entitats (incloses les comunitats de béns i les societats civils):

               . Que acreditin un descens de l’activitat de més del 30% en el 2020 respecte al 2019.

              . Que tinguin deutes per més de 4.000 euros.

              . Que en l’Impost sobre Societats o l’Impost sobre la Renda de no Residents en

                   l’exercici 2019 no hagi resultat negativa la base imposable d’abans de l’aplicació

                   de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives.

              . Que en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’exercici 2019 per

                   mètode d’estimació directa no hagin declarat un resultat negatiu.

  • Quantitat:

 – Els imports seran determinats per les bases reguladores de l’ajut, fins a un màxim de 3.000 euros a empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’impost sobre la renda, i no superior a 200.000 euros per empreses.

SI DESITJA AMPLIAR INFORMACIÓ O ASSESSORAMENT SOBRE AQUEST TEMA CONTACTI AMB GABINET SALLENT per email o telèfon:
info@gabinetsallent.com · Tel. 937 297 700