Vés al contingut

INSCRIPCIÓ PRÈVIA ALS AJUTS EXTRAORDINARIS DIRECTES PER A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL

Les Comunitats Autònomes, segons el Real Decret Llei 5/2021, concedeixen ajuts directes als Autònoms i Empreses afectats per la pandèmia.

  • Condició:

     – És condició necessària i imprescindible per a poder percebre l’ajut extraordinari la presentació del formulari d’inscripció prèviaposteriorment es publicarà bases, convocatòria, i publicació els atorgaments.

(l’ordre d’inscripció no es tindrà en compte per a la concessió dels ajuts).

  • Termini:

    –  Des del dia 21 de juny de 2021 fins al dia 30 de juny de 2021.

  • Destinació:

– Els ajuts seran destinats per al pagament de deutes a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament, meritats des d’1 de març de 2020 i 31 de maig de 2021, i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc, els pagaments a proveïdors per ordre d’antiguitat, i si és procedent, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

 – En cap cas l’ajut serà més gran que el deute acreditat.

 – Activitats econòmiques determinades, incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE).

  • Requisits:

 – Activitat econòmica a Catalunya, en determinats sectors, durant el 2019 i 2020, i que la continuïn exercint en l’actualitat.

 – Tenir deutes acreditats, i:

      . Que apliquin el règim d’estimació objectiva (mòduls) en l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

      . Per a la resta de professionals i empreses, grups i entitats (incloses les comunitats de béns i les societats civils):

               . Que acreditin un descens de l’activitat de més del 30% en el 2020 respecte al 2019.

              . Que tinguin deutes per més de 4.000 euros.

              . Que en l’Impost sobre Societats o l’Impost sobre la Renda de no Residents en

                   l’exercici 2019 no hagi resultat negativa la base imposable d’abans de l’aplicació

                   de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives.

              . Que en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’exercici 2019 per

                   mètode d’estimació directa no hagin declarat un resultat negatiu.

  • Quantitat:

 – Els imports seran determinats per les bases reguladores de l’ajut, pendents de publicació, sempre dins dels límits màxims que estableix el RDL 5/2021.

Per ampliar aquesta informació, pot adreçar-se en 937451300 o info@gabinetsallent.com