Vés al contingut

AMPLIACIÓ DELS ERTO FINS EL 30 DE SETEMBRE DE 2021

1- Sectors ultra protegits.

Amb l’objectiu d’incentivar l’activació d’ocupació, en aquesta ocasió s’inclouen unes exoneracions majors per als casos dels treballadors que es reincorporin a l’activitat: del 95% per a les empreses amb menys de 50 treballadors i del 85% per a les quals tenen 50 o més en els mesos de juny, juliol, agost i setembre.

Quan mantinguin als treballadors suspesos, hi haurà una exoneració del 85% en juny, juliol i agost, i del 70% en setembre si l’empresa té menys de 50 treballadors. En el cas de comptar amb 50 treballadors o més, les exoneracions seran del 75% al juny, juliol i agost,  i del 60% al setembre.

PERSONES TREBALLADORES DESAFECTADES DE L’ERTONUMERO PLANTILLA                    EXONERACIONS
JUNY JULIOL AGOSTO SETEMBRE
Per empreses amb menys 50 persones treballadores:95%  95%   95%   95%
Per empreses amb 50 o més persones treballadores: 85%  85%   85%   85%
PERSONES TREBALLADORES EN ERTONUMERO PLANTILLA                  EXONERACIONS
JUNY JULIOLAGOSTSETEMBRE
Per empreses amb menys 50 personestreballadores:85%   85% 85% 70%
Per empreses amb 50 o més personestreballadores:75%   75% 75%  60%

S’han inclòs en aquest llistat aquelles empreses que el seu CNAE entre finals d’abril de 2020 i finals de maig, han recuperat l’activitat en percentatge inferior al 75% i tinguin un percentatge d’afiliats coberts pels ERTO igual o superior al 15%. S’inclouen tres nous sectors:

1419 – Confecció d’altres peces de vestir i accessoris
4637 – Comerç a l’engròs de cafè, te, cacau i espècies
7420 – Activitats de fotografia
I surten cinc:
1811 – Arts gràfiques i serveis relacionats amb les mateixes
2670 – Fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic
4741 – Comerç al detall d’ordinadors, equip. perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats
5122 – Transport espacial
7734 – Lloguer de mitjans de navegació

El nou llistat es compon dels següents CNAE:

2- ERTO de limitació.

Les empreses o entitats que vegin limitat el desenvolupament de la seva activitat en alguns dels seus centres de treball a conseqüència de decisions o mesures adoptades per autoritats veuran prorrogats amb un nou esquema d’exoneracions: si l’empresa té menys de 50 treballadors, serà del 85% en juny i juliol, i del 75% a l’agost i setembre. Si l’empresa té 50 treballadors o més, l’exempció serà del 75% en juny i juliol i del 65% a l’agost i setembre.

NUMERO PLANTILLA                              EXONERACIONS
JUNYJULIOLAGOSTSETEMBRE
Per a empreses amb menys 50 persones treballadores:85%   85%   75%75%
Per empreses amb 50 o més persones treballadores:75%   75%   65%65%

3- ERTO d’impediment.

Les empreses que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en els pròxims quatre mesos en algun dels seus centres de treball a conseqüència de les restriccions administratives per a lluitar contra la pandèmia podran sol·licitar un “ERTO d’impediment”. Aquestes empreses tindran una exoneració en les seves cotitzacions a la Seguretat Social durant el període de tancament, i fins al 30 de setembre 2021, que serà del 100% de l’aportació empresarial durant el període de tancament i fins a si tenen menys de 50 treballadors i del 90% si tenen 50 treballadors o més.

NUMERO PLANTILLA                            EXONERACIONS                (durant període de tancament)
JUNYJULIOLAGOSTSETEMBRE
Per a empreses amb menys 50 persones treballadores:100%100%100%       100%
Per a empreses amb 50 o més persones treballadores:90%90%90%        90%

Garanties associades als ERTO

  • Mantindran la seva vigència les mesures extraordinàries relatives a la protecció de l’ocupació, extincions, prohibició d’acomiadaments, interrupció del còmput dels contractes temporals, salvaguarda d’ocupació, així com els límits relacionats amb el repartiment de dividends i transparència fiscal, i l’ús d’hores extraordinàries i noves externalitzacions.
  • Els professionals de les arts en espectacles públicsque tinguessin dret a l’accés extraordinari a les prestacions econòmiques per desocupació, en els termes previstos en l’article 2 del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-2019, podran continuar percebent-les fins al 30 de setembre de 2021. Aquesta prestació serà incompatible amb la realització d’activitats per compte propi o per compte d’altre, o amb la percepció de qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol Administració pública.
  • Per al col·lectiu de fixos discontinus i aquelles persones que fan treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates conegudes prèviament, l’obligació de què les empreses procedeixin a la seva incorporació efectiva durant els períodes teòrics de crida de les persones treballadores. En cas que no puguin desenvolupar la seva activitat en el període de crida, es disposa la seva afectació pels expedients de regulació temporal d’ocupació vigents en data d’entrada en vigor d’aquesta norma o autoritzats amb posterioritat.