Vés al contingut

NOVA CONVOCATÒRIA AJUTS PER A PERSONES AFECTADES PER UN ERTO​

S’obre una nova convocatòria per a persones treballadores afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiàries d’aquesta prestació extraordinària durant el mes de maig de 2021.

Inscripcions:

 • Des del dia 5 de juliol fins al dia 15 de juliol.

 Requisits:

 • Tenir domicili fiscal en municipis de Catalunya.
 • Estar en un ERTO actiu derivat de la COVID-19, amb suspensió total o parcial del contracte, i que aquest ERTO coincideixi al menys un dia en el període comprés entre l’1 i el 31 de maig de 2021, o bé ser titular de la prestació extraordinària en el cas de fix-discontinu, com a mínim un dia entre l’1 i el 31 de maig, o tinguin pendent el reconeixement en el mateix període.
 • Ser titulars de la prestació contributiva per desocupació del SEPE.
 • Complir els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altra normativa aplicable.

Quantia:

 • Pagament únic 1-90 dies ERTO = 600 €
 • Pagament únic + 90 dies ERTO = 700 €

Presentació:

 • Telemàticament, mitjançant formulari de registre previ.
 • L’ordre d’inscripcions no determinarà la preferència en l’atorgament.
 • La inscripció al registre actuarà com a sol·licitud i, per tant, no caldrà fer cap més tràmit.
 • Es requerirà signatura digital de la persona sol·licitant, DNI electrònic i/o idCATMòbil.